Vogeleieren

Vanwege internationale verplichtingen verzamelt Rijkswaterstaat jaarlijks vogeleieren in de Waddenzee en analyseert daar verontreinigende stoffen in.

Inhoud:

Informatiebehoefte

Het kader voor monitoring van verontreinigende stoffen in vogeleieren wordt gevormd door TMAP ('Trilateral Monitoring and Assessment Programme'). TMAP is het gemeenschappelijke monitoringprogramma van Nederland, Duitsland en Denemarken in de Waddenzee. Voor TMAP wordt onderzoek gedaan naar chemische contaminanten in vogeleieren van de scholekster (Haematopus ostralegus) en de visdief (Sterna hirundo).

Parameters

In de eieren worden PCB's, organochloorbestrijdingsmiddelen en kwik geanalyseerd.

Scholeksters

Monitoringstrategie

Jaarlijks worden op vijf locaties in de Waddenzee en de Eems-Dollard vogeleieren verzameld (zie onderstaande kaart en tabel). Per locatie worden van één of beide vogelsoorten eieren verzameld. Per vogelsoort worden 10 eieren op een locatie verzameld. Eieren van de scholekster worden in de periode begin mei tot ca. half mei geraapt. Voor de visdief is dit van ca. half mei tot begin juni. Van ieder afzonderlijk ei worden de concentraties verontreinigende stoffen bepaald.

Ligging bemonsteringslocaties voor vogeleieren in de Waddenzee

Ligging bemonsteringslocaties vogeleieren in de Waddenzee en de Eems-Dollard

Aantal te rapen en te analyseren eieren
Gebied, Locatieomschrijving Locatiecode Scholekster Visdief
Waddenzee west, Griend kwelder GRIENDKDR 10 10
Waddenzee west, Balgzand BALGZD 10 10
Waddenzee oost, Julianapolder JULANPDR 10 0
Waddenzee oost, Schiermonnikoog SCHIERMNOG 0 10
Eems-Dollard, Delfzijl zeehavenkanaal DELFZZHVKNL 10 10
TOTAAL 40 40

Eieren van de visdief

Beschikbaarheid data

Metingen van microverontreinigingen in de eieren van de visdief en scholekster in de Wadden en Eems-Dollard vanaf 1998 tot en met nustaan in DONAR (= de database van Rijkswaterstaat). Ook de grootte van de eieren en dikte van de eischalen is bepaald en opgeslagen in DONAR.  U kunt de data tot en met 2018 downloaden via onderstaande link:

Wilt u recentere data downloaden of heeft u een andere vraag over deze data? Neem dan contact op met de servicedesk data (zie link onderaan pagina)

Visdief


Aanvullende informatie

Jaarlijkse rapporten

Rapporten met uitleg over methode en resultaten

Assessment OSPAR

Rijkswaterstaat levert jaarlijks meetgegevens van contaminanten in sediment en biota voor het CEMP (Coordinated Environmental Monitoring Programme ) naar het ICES. OSPAR voert jaarlijks berekeningen uit (o.a. toetsing aan assessmentcriteria en trendanalyses) en maakt de zgn. Rollover assessment. De resultaten van deze beoordeling zijn gebruikt voor de Intermediate Assessment 2017 (OSPAR).