Blankvoorn en bot

Aanvullend op de andere biota-monitoring (zoals slakken, bot en mosselen) vereist de EU Kaderrichtlijn Water (KRW) ook nog monitoring van verontreinigende stoffen in blankvoorn en bot.

Inhoud:

Informatiebehoefte

Het meetnet van Blankvoorn en Bot is een internationale verplichting die volgt uit de EU Kaderrichtlijn Water (KRW).

Parameters

De vissen worden na monsterneming in de matrix 'hele vis' (dus met graat, darmen, huid en dergelijke) geanalyseerd op verschillende chemische componenten:

PBDE's, HCB, HCBD, Som-TEQ, PFC's, Heptachloor, HBCD, Dicofol, Kwik, vet, vocht en  stabiele Isotopen.

Bot (Platichtys flesus) - 2008

Meetstrategie

Passieve biologische monitoring en de monsterneming van blankvoorn en bot voor contaminantenonderzoek voor het chemisch meetnet MWTL rouleren één keer per drie jaar in de KRW-waterlichamen , behalve in het waterlichaam Hollands diep die jaarlijks wordt gemeten.

Het betreft monitoring en evaluatie van de gehaltes van milieukritische stoffen in blankvoorn (Rutilus rutilus) en  bot (Platichthys flesus) voor de KRW - biotamonitoring. In de meeste KRW-waterlichamen worden de blankvoorns en botten verzameld bij de reguliere visbemonstering voor de visstandopnames voor het biologisch meetnet MWTL. In 3 gebieden worden extra botten voor dit deelproject verzameld tijdens de bemonstering van bot voor OSPAR/KRM monitoring.

Voor de  KRW-biotamonitoring is het wenselijk dat vissen en mosselen in hetzelfde waterlichamen in hetzelfde jaar worden verzameld. In 'hele vis' worden KRW prioritaire stoffen met biota norm gemeten behalve PAK's. PAK's worden in mosselen gemeten.

In de KRW waterlichamen Westerschelde, Hollandse kust, Eems-Dollard, Nieuwe Waterweg en Grevelingen wordt de monitoring in bot uitgevoerd, in de overige waterlichamen in blankvoorn. De vissen worden gevangen in de maanden augustus en september.

Ligging bemonsteringslocaties Blankvoorn en Bot in een driejarige cyclus

Ligging bemonsteringslocaties Blankvoorn en Bot in een driejarige cyclus

Beschikbaarheid data

Rijkswaterstaat slaat de data op in DONAR en beheert die gegevens als bronbestand. De data van microverontreinigingen in blankvoorn en bot voor de Kaderrichtlijn Water vanaf 2017 tot en met heden kunt u downloaden via onderstaande link:


Aanvullende informatie

Jaarlijkse rapportages

Jaarlijkse rapporten met uitleg over methode en resultaten