Screeningonderzoeken

Naast het reguliere MWTL meetnet worden screeningonderzoeken en verkenningen naar opkomende stoffen uitgevoerd. Hiervoor worden de monsters die binnen het MWTL meetnet al zijn verzameld en opgewerkt nog eens semi-kwantitatief geanalyseerd.

Op deze manier houdt RWS zicht op stoffen die niet binnen het reguliere stoffenpakket worden geanalyseerd. RWS bekijkt de monsters op een retrospectieve wijze. Op deze manier kan RWS bekijken of andere stoffen in het reguliere meetnet zouden moeten worden opgenomen.

Tegelijkertijd kan RWS er voor kiezen stoffen uit het reguliere meetnet te halen, op basis van geldende criteria (zie bijvoorbeeld het ‘Protocol monitoring en toestandsbeoordeling oppervlaktewaterlichamen KRW’).

Inhoud:

De volgende verkenningen naar nieuwe stoffen worden tijdens het reguliere bemonsteringstraject van MWTL uitgevoerd:

Opkomende stoffen

Op 21 locaties worden twee maal per jaar in april en oktober in water opkomende stoffen gemeten. De methode die gebruikt wordt wordt van oudsher ‘geneesmiddelen en matig polaire verbindingen’ methode genoemd. Tegenwoordig worden ook andere stoffen binnen deze methode gemeten en gerapporteerd

Screening GC-MS

Op 21 locaties wordt twee maal per jaar in april en oktober in de aanwezige watermonsters GC-MS -screening naar overige (nieuwe) stoffen uitgevoerd. Bij deze monsters wordt een extra standaard toegevoegd met verschillende doelstoffen. Met deze standaard wordt een één puntscalibratie uitgevoerd. Het gaat daarom om een semi-kwantitatieve analyse.

Arseen, seleen en chroom

Op 12 locaties worden twee maal per jaar in april en oktober in water arseen, seleen en chroom in verschillende vormen gemeten.

Verzuringsparameters in Noordzee

Tijdens de MWTL oppervlaktewaterbemonsteringen op de Noordzee worden vanaf 2018 extra monsters genomen. Bemonsterinsfrequentie is 4-19 keer per jaar afhankelijk van de locatie. In de monsters worden parameters die relevant voor het carbon dioxide systeem in zee zijn bepaald: total dissolved inorganic carbon (DIC), total alkalinity (ALK), zuurgraad (pH) en CO2 fugacity. Doorlooptijd van deze extra monitoring is 10 jaar.

Beschikbaarheid data

Rijkswaterstaat slaat de data van de screeningsonderzoeken op in de brondatabase DONAR. U kun de data downloaden via de onderstaande links:

Opgemerkt moet worden dat de data van de geneesmiddelen slechts twee jaar bevatten, terwijl vanaf 1997 tot en met nu ieder jaar gemeten is. Deze data kunt u opvragen bij de Servicedesk Data


Aanvullende informatie

Optimalisatie monitoringstrategie

Rapportages screeningsonderzoek van microverontreinigingen in de Nederlandse oppervlaktewateren van Rijkswaterstaat.

Waar kan ik data downloaden?

Voor chemische parameters in biota, screeningonderzoeken en projectgegevens:

Dataviewer waterinfo extra