Emissies

Rijkswaterstaat streeft naar schoon water. Om hier aan te voldoen is ook inzicht nodig in de belasting van de rijkswateren door verontreinigende stoffen. We meten daarom wat bedrijven, die een lozingsvergunning hebben, lozen op ons watersysteem. Daarnaast berekenen we andere bronnen van vervuiling zoals atmosferische depositie of voorbelasting uit de buitenlandse rivieren.

Informatiebehoefte

MWTL gegevens over emissies en vrachten (o.a. nutriënten, bepaalde zware metalen) worden voor verscheidene doeleinden gebruikt:

Emissieregistratie

Sinds 1974 werkt een groot aantal organisaties (waaronder RWS) samen in het project emissieregistratie. Doel is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem. Het project levert zo de emissiegegevens voor onderbouwing van milieubeleid.

Europees Milieu Agentschap (EEA)

Jaarlijks worden data over emissies en vrachten naar de EEA gestuurd. Nederland doet dit in het kader van de E-PRTR (The European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR), Member States reporting under Article 7 of Regulation (EC) No 166/2006).

Lozing RWZI - Noordzeekanaal

Databeheer en ontsluiting

De emissiedata worden zowel via de Emissieregistratie als via het Europees Milieu Agentschap ontsloten.

Emissieregistratie

Voor de meest recente emissiegegevens en meer informatie zie Emissieregistratie. U kunt hier zelf grafieken en kaarten genereren, of naar voorgeselecteerde figuren.

Bijvoorbeeld figuren met  emissies naar water algemeen, of belasting van het water met KRW probleemstoffen, nutriënten of metalen. Of kaarten met waterbelasting per stroomgebied of waterbeheerder. Ook kunt u onderliggende data downloaden.

Europees Milieu Agentschap (EEA)

Gegevens zijn te vinden via het EEA.

Het Europees Milieu Agentschap maakt hier vervolgens kaarten van. Vervolgens kan op zoektermen worden gezocht, bijvoorbeeld “cadmium” of “mercury” (kwik).

Emissies - lozingspijp - cartoon


Zie ook

Ga naar de site emissieregistratie.nl/data voor data en rapporten over emissies.