Habitattypenkaarten

Een habitat is de natuurlijke leefomgeving van een organisme, bepaald door zowel abiotische (bv. vocht, zoutgehalte, temperatuur, bodem) als biotische omstandigheden (invloed van levende organismen). In het kader van de Habitatrichtlijn worden een groot aantal habitattypen in Nederland onderscheiden.

Deze habitattypen worden voor verschillende gebieden  in opdracht van Rijkswaterstaat  vastgelegd in habitattypenkaarten.

Informatiebehoefte

Habitattypenkaarten hebben meerdere doeleinden. De belangrijkste informatiebehoeften zijn:

  • Rapportages aan de EU over de habitattypen en bijbehorende arealen van N2000 gebieden
  • Toetsing van de instandhoudingsdoeleinden die zijn benoemd in het N2000 beheerplan van het gebied
  • De habitattypenkaarten zijn een belangrijke input voor het stikstofbeleid.  Het programma AERIUS combineert stikstofdepositiekaarten met stikstofgevoelige habitattypen, om in beeld te brengen of en waar er locaties zijn waar depositiewaarden worden overschreden.
Detailkaart
voorbeeld van een habitattypenkaart

Werkwijze opstellen habitattypenkaart

In Nederland is de methodiek voor de vertaling vanuit verschillende brondata naar deze habitattypen afgesproken door een verscheidenheid van overheidsorganen en andere (natuur)instanties.  Zie deze factsheet (pdf, 735 kB)  en de dienstbeschrijving RWS (pdf, 3.6 MB) voor meer informatie.

Gebieden

Rijkswaterstaat is beheerder van alle rijkswateren en is ook voortouwnemer voor  veel N2000 gebieden. Dit houdt in dat RWS voor deze gebieden verantwoordelijk is voor de monitoring en rapportage voor de instandhoudingsdoelstellingen, die in de landelijke gebiedsprotocollen en beheerplannen staan. Voor een overzicht van al deze gebieden, met de bijbehorende karteringsrapportages, zie deze tabel (xlsx, 12 kB).

Databeheer en ontsluiting

De habitattypenkaarten van Rijkswaterstaat kunt u  in deze viewer bekijken.

De kaarten kunnen worden  gedownload.


Rapportages

Toelichtingen op de habitattypenkaarten zijn beschikbaar in de Publicatiedatabank van Rijkswaterstaat

De Dienstbeschrijving RWS (pdf, 3.6 MB) bevat informatie over de door de RWS gebruikte karteringsmethodieken.

Meer informatie over habitattypenkaarten

Zie de site van BIJ12  voor meer algemene informatie over habitattypenkaarten

De site RWSNatura2000 bevat informatie over beheerplannen waar Rijkswaterstaat het voortouw in neemt.

Vegetatiekarteringen

Ga naar deze pagina voor meer informatie over kwelders, duinvegetatie, zeegras en waterplanten