Zoöplankton

Zoöplankton zijn kleine dierlijke organismen die zweven of zwemmen in het water. Denk aan watervlooien of larven van schelpdieren. Het meetnet is inmiddels gestopt, maar oude data zijn nog beschikbaar. Rijkswaterstaat heeft in de zoute en in de zoete rijkswateren zoöplankton gemeten.

Meetstrategie

Tussen 1992 en 2010 heeft Rijkswaterstaat op 57 zoete en zoute locaties (micro)zoöplankton bemonsterd en geanalyseerd. In het zoete water zijn er bij het laboratorium van Rijkswaterstaat in de periode 1992 tot en met 2004 ook lengtemetingen van de watervlo Daphnia uitgevoerd.

Bijna driekwart van de data bestaat uit kenmerkende (micro)zoöplanktonsoorten, zoals watervlooien en roeipootkreeftjes. De overige soorten zijn macrofauna.

Van veel taxa zijn meerdere regels per locatie-datum-tijd gerapporteerd, zonder vermelding van het monsternummer. Dit maakt sommige analyses moeilijker.

Databeheer en ontsluiting

Data van 2000 tot en met 2010 van de zoute Rijkswateren staan in DONAR en zijn deels online beschikbaar. U kunt deze data downloaden via de onderstaande link:

De andere data kunt u opvragen bij de Service Desk Data van Rijkswaterstaat.


Jaarrapportages

Jaarlijks wordt van de monitoring een rapport geschreven met informatie over de methode van bemonsteren en analyse en eventuele opvallende resultaten.