Zoöplankton

Zoöplankton zijn kleine dierlijke organismen die zweven of zwemmen in het water. Denk aan watervlooien of larven van schelpdieren. Zoöplankton begraast fytoplankton en eet ook ander zoöplankton en is zelf weer voedsel voor de kleinere vissoorten. Het meetnet is in 2010 gestopt, maar sinds 2018 worden er in enkele waterlichamen monsters genomen. En natuurlijk zijn de oude data nog beschikbaar. Rijkswaterstaat heeft in de zoute en in de zoete Rijkswateren zoöplankton gemeten.

Meetstrategie

Tussen 1992 en 2010 heeft Rijkswaterstaat op 57 zoete en zoute locaties (micro)zoöplankton bemonsterd en geanalyseerd. In het zoete water zijn er bij het laboratorium van Rijkswaterstaat in de periode 1992 tot en met 2004 ook lengtemetingen van de watervlo Daphnia uitgevoerd.

Sinds 2018 worden er op 14 locaties watermonsters ten behoeve van zoöplanktonmonitoring genomen. De locaties bevinden zich in een aantal waterlichamen, met name in het IJsselmeergebied, het Volkerrak/Zoommer, de Westerschelde (ihkv MONEOS), en in het Haringvliet tbv het Kierbesluit.

Bijna driekwart van de data bestaat uit kenmerkende (micro)zoöplanktonsoorten, zoals watervlooien en roeipootkreeftjes. De overige soorten zijn macrofauna.

Databeheer en ontsluiting

Beschikbare Rijkswaterstaatdata van zoöplankton zijn opgenomen in Aquadesk (login vereist). Als u vragen heeft over deze data, kunt u deze stellen via de Service Desk Data van Rijkswaterstaat.


Jaarrapportages

Jaarlijks wordt van de monitoring een rapport geschreven met informatie over de methode van bemonsteren en analyse en eventuele opvallende resultaten.