Vogels

Vogels in de rijkswateren worden in samenwerking met het ministerie LNV en Sovon geteld. Het gaat om zowel het aantal broedparen als het aantal trek/winter vogels.

Inhoud:

Informatiebehoefte

TMAP en OSPAR stellen geen aanvullende eisen aan gegevensinwinning naast die voor de Vogelrichtlijn en voor de KRM. Afspraken in OSPAR zijn overgenomen in de KRM en kregen daarmee een wettelijk karakter. De eisen van de Vogelrichtlijn voor de Noordzee zijn opgenomen in de KRM.

Operationele eisen

Per Natura 2000-gebied zijn gegevens nodig over de omvang van populaties en over omvang, kwaliteit van het leefgebied. Voor leefgebied bestaan geen duidelijke eisen (wel in PAS-gebieden).

Frequentie: voor N2000 gebieden minimaal eens per zes jaar. Aanvullende eisen over frequentie zijn niet formeel bepaald. RWS meet jaarlijks.

Balts van de Grote stern

Meetstrategie

IenW en LNV hebben afspraken gemaakt over verdeling van de verantwoordelijkheid en kosten voor water- en broedvogelmonitoring in de rijkswateren. LNV is opdrachtgever voor de vogel- en broedvogelmonitoring in de Waddenzee.

Een overzicht van de meetstrategie voor vogels staat in een samenvattende tabel.

Startjaar

Tellingen IJsselmeer en Markermeer, Delta sinds 1975/1976, rest vanaf jaren tachtig, uitbreiding Noordzee vanaf 2015.

Eigendom, databeheer en -ontsluiting

Bijna alle gegevens worden direct in opdracht van Rijkswaterstaat verzameld en zijn daarmee eigendom van Rijkswaterstaat. Belangrijke uitzondering zijn de door vrijwilligers verzamelde gegevens. Dit betreft een deel van de verzamelde gegevens van broedvogels in het IJsselmeergebied en het rivierengebied.

Sovon beheert alle gegevens; zowel van Rijkswaterstaat als van anderen. Geaggregeerde gegevens worden door Sovon geleverd aan de NDFF. De ontsluiting van opgewerkte vogeldata/informatie verloopt via het Sovon. Deze informatie vind u op het tabblad Vogelinfo op www.sovon.nl en is verdeeld  naar landelijke data per vogelsoort (verspreidingskaart, trendgrafiek en seizoensverdeling) en naar Natura 2000 gebieden (aantallen broedvogels en winter- en trekvogels vanaf respectievelijk 2012 en 2010). De aantallen van de Natura 2000 gebieden kunt u inkijken én downloaden. De landelijke gegevens kunt u alleen inkijken.

Rosse grutto's en Bonte strandlopers in het voorjaar in de Waddenzee


Aanvullende informatie

Jaarlijkse rapporten

Voor de verschillende gebieden worden jaarlijks rapporten geschreven met uitleg over de telmethodes, de eerste resultaten en soms aanvullende analyses (trends, verspreidingskaarten).

Voedselgroepen in N2000-gebieden

Watervogels in voedselgroepen voor N2000-gebied IJsselmeer - taartdiagram

Voor Natura 2000 worden ook data-analyses uitgevoerd naar groepen vogels met bepaald type voedsel. Voorbeelden zijn schelpdier eters en graseters. Hiervan wordt de (relatieve) trend en verdeling bepaald per N2000-gebied.

Broedvogels Eems-Dollard 1990 - 2017

Deze rapportage brengt de ontwikkelingen bij (kust)broedvogels en de doortrekkende en overwinterende watervogels in het Eems-Dollard estuarium in beeld voor de periode 1990-2017 (broedvogels) en 1987-2017 (watervogels).