Zoogdieren

Zeezoogdieren, zoals dolfijnen en zeehonden, worden geteld in de Noordzee, Waddenzee en de Zuidwestelijke delta.

Inhoud

Informatiebehoefte

De kaders worden gevormd door KRM, HRL/N2000, OSPAR.

OSPAR stelt geen aanvullende eisen aan informatie, maar vereist wel aparte rapportage.

Operationele eisen

De tellingen langs de telroutes zijn zo opgezet dat de tellingen te vertalen zijn naar dichtheden voor hele Nederlands Continentaal Plat.

Meetstrategie

De tellingen worden zoveel mogelijk gecombineerd met watervogel- en zeevogeltellingen. Het meetprogramma in de Delta is ontwikkeld met provincie Zeeland die gegevens met name gebruikt voor beheer en beleid rond recreatie.

Daarnaast telt Wageningen Marine Research (WMR) ook zeehonden (in de Waddenzee) en bruinvissen (op de Noordzee). Zij doen dat in opdracht van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Het overzicht van de meetstrategie is samengevat in een tabel. Daarnaast wordt de telmethode uitgelegd in de rapporten, zoals genoemd in de rechterkolom op deze pagina.

Databeheer en -ontsluiting

Ontsluiting gaat uiteindelijk plaatsvinden via het Waterinfo-portaal. De data van zeehonden en bruinvissen die Wageningen Marine Research in opdracht van LNV meet, kunt u vinden op IHM. Rapportages vindt u onder de links bij 'Jaarlijkse Rapporten'.


Jaarlijkse rapporten

Jaarlijks worden rapporten opgesteld met uitleg over de telmethode en een analyse over het seizoensverloop, trend en verspreidingskaartjes. De rapporten bevatten ook informatie over vogels