Bodemdieren

Van de bodemdieren wordt de macrofauna bemonsterd. Macrofauna is een verzamelnaam voor ongewervelde dieren die met het 'blote' oog te zien zijn, de zogenaamde macro-invertebraten. Voorbeelden zijn schelpdieren, wormen en muggenlarven. We bemonsteren bodemdieren in zowel de zoute als in de zoete rijkswateren.

Inhoud:

Informatiebehoefte

Kaders voor het zout water bodemdiermeetnet zijn de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM), de Kaderrichtlijn Water (KRW) (specifieke eisen voor zoute wateren en overgangswateren) en daarnaast OSPAR en TMAP (= trilaterale overeenkomst over de Waddenzee tussen Denemarken, Duitsland en Nederland). Voor de zoete wateren geldt de KRW. Voor zowel zoet als zout zijn ook de Habitatrichlijn en Natura 2000 (HRL/N2000) en de Exotenrichtlijn bepalend.

Voor de Noordzee zijn de informatiebehoeften vanuit KRM (waaronder twee bodembeschermingsgebieden voor bodemdieren) en de onder de KRM gebrachte N2000 doelen voor bodemdieren grotendeels gelijk. TMAP en OSPAR stellen geen aanvullende eisen aan gegevensinwinning naast die voor de Vogelrichtlijn en voor de KRM. Afspraken in OSPAR zijn overgenomen in de KRM en kregen daarmee een wettelijk karakter. De eisen van de Vogelrichtlijn voor de Noordzee zijn opgenomen in de KRM.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt in de riviercommissies om de gegevens die voor de KRW en KRM worden verzameld te rapporteren en met elkaar uit te wisselen. Die afspraken behelzen geen extra monitoring.

Nonnetjes (Macoma baltica)

Operationele eisen

Er zijn vanuit de KRM en de HRL geen formele kwaliteitseisen gesteld aan de monitoring van bodemdieren en biogene structuren, voor wat betreft methode, ruimtelijke dekking en frequentie. Eens in de zes jaar moet een eventuele trend in de vastgestelde indicatoren over een periode van twaalf jaar kunnen worden beoordeeld. Aan de hand hiervan moet worden bepaald of de uiteindelijk de goede milieutoestand wordt bereikt of behouden.

Het KRM monitoringplan gaat uit van het op basis van trefkans minimaal kunnen waarnemen van een 50 procent-verandering in ruimtelijke verspreiding tussen twee meetmomenten, met een betrouwbaarheid van 95 procent. Verder moeten er voldoende meetpunten zijn om de kwaliteit van habitattypen N2000, bodembeschermingsgebieden Noordzee en Eunishabitats te kunnen beoordelen. De Eunis Habitat Classificatie is een Europese classificatie voor het uniform beschrijven van habitats en gericht kunnen inwinnen van gegevens.

De KRW vereist informatie over de soortsamenstelling en de relatieve abundantie van de soorten in een waterlichaam.

Meetstrategie

Bodemdieren worden op veel locaties gemeten. Het aantal meetpunten in de kustwateren, in N2000 gebieden en in de twee bodembeschermingsgebieden is hoger dan elders vanwege de natuurwaarden, de indicatieve waarde van bodemdieren voor de mate van bodemverstoring en de intensiteit van menselijke activiteiten.

Zoute wateren

Monsterlocaties in de Ooster- en Westerschelde zijn gestratificeerd naar ecotooptype. Per ecotooptype wordt random een vastgesteld aantal monsterlocaties geselecteerd. De monsterlocaties in het Grevelingenmeer, Veerse Meer, Noordzee, Waddenzee en Eems-Dollard liggen op vaste raaien of kwadranten.

Bemonstering van bodemdieren d.m.v. een boxcore

Bemonstering van bodemdieren met een boxcore. Als de boxcore op de bodem staat en de steekbuis in de bodem zit, wordt de steekbuis afgesloten met de schuif (rechtsonder).

Overgangs- en zoete wateren

De meetfrequentie van macrofaunameetnet varieert naar gelang het watertype en de waterdiepte.

Schelpdierbestanden

Sommige schelpdieren kunnen lokaal ‘banken’ vormen met een grote biomassa en ecologische betekenis. Voorbeelden in zoute wateren zijn mossels en oesters, in zoete wateren driehoeksmossel en quaggamossel. Deze bestanden zijn door het lokale voorkomen en hun omvang niet goed te monitoren met de steekproefmethoden die wordt gebruikt voor de overige bodemdieren. Daarom monitort RWS ze apart. De monitoring is tijdelijk, maar krijgt soms een bijna structureel karakter vanwege veranderingen in het waterlichaam en te nemen besluiten over zoet/zout (Volkerak Zoommeer) en inrichting en beheer (Markermeer, IJsselmeer). De monitoring is één keer per jaar en vond/vindt plaats in slechts enkele waterlichamen: de al genoemden en Hollands Diep/Haringvliet.

Bodemdieren (macro-evertebraten) van het zoete water

Startjaar

1985 Waddenzee, 1990 Delta, 1991 Noordzee, zoete wateren 1992. In de eerste jaren van ze zoet water bodemdiermonitoring zijn er afwijkende bemonsteringsmethoden gebruikt. Deze analysedata staat inmiddels in een Excel bestand. Het juiste bemonsterde oppervlakte moet nog worden toegevoegd voordat het bestand bruikbaar is. Schelpdierbestanden: Rijkswaterstaat monitort deze alleen projectmatig/tijdelijk.

In de samenvattende tabel staat een overzicht van de meetstrategie.

Databeheer en -ontsluiting

Zoute en brakke wateren

De MWTL-data van bodemdieren in de Noordzee en Zuidwestelijke Delta in de periode 1978 t/m 2007 zijn opgeslagen in DONAR. Ook de historische MWTL-data van bodemdieren in de Waddenzee/Eem-Dollard in de periode 1989 t/m 2012 zijn in DONAR opgeslagen. U kunt deze data downloaden via de onderstaande links:

De data hebben niet de hoge kwaliteit die Rijkswaterstaat nastreeft. U dient daar bij gebruik van die data rekening mee te houden.

De data na die periode staan nog niet in een database bij Rijkswaterstaat. Wel zijn voor de Noordzee de data van 1991 t/m 2015 samengenomen, opgeschoond en zo goed mogelijk gestandaardiseerd naar Aquo. Deze data overlappen dus deels met de eerder genoemde data in DONAR.  U kunt deze dataset downloaden via de onderstaande link:

Ook voor de Zuidwestelijke Delta  heeft een samenvoeging van oude en nieuwere data plaatsgevonden. Daar zijn de data van 1992 t/m 2017 beschikbaar als dataset, maar niet Aquo gestandaardiseerd. De kwaliteit van deze data van de Zuidwestelijke Delta is niet optimaal. Dit proberen we in de toekomst te verbeteren. Ook deze dataset heeft overlap met de eerder genoemde data uit DONAR. U kunt de data downloaden via de onderstaande link:

Korrelgrootte

Tijdens de monitoring van de bodemdieren (met boxcore) in de zoute rijkswateren wordt ook de korrelgrootteverdeling van het sediment bepaald.  De data hiervan  beslaan de periode 1998 t/m heden. De brondata staan in DONAR.  U moet de locaties en data uit beide datasets combineren. Het koppelen van de korrelgrootte data met de bodemdierdata gaat niet volledig; er ontbreken soms data en soms zijn er data van korrelgrootteverdeling waar geen bodemdierdata van zijn. U kunt de dataset via onderstaande link downloaden:

Zoet water

Vanaf 1999 zijn de data van zoet water bodemdieren bij Rijkswaterstaat opgeslagen in Aquadesk.

Ontsluiting vindt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 plaats via Waterinfo. Tot die tijd kunt u de data opvragen bij de Service Desk Data van Rijkswaterstaat. Mocht u om kunnen gaan met een webservice, dan zijn de data ook op die manier bereikbaar; de webservice met RWS-data van Aquadesk staat open. En als de data eenmaal in Waterinfo staan, kunt u ook die webservice gebruiken.

Strandgaper


Aanvullende informatie

Jaarrapporten bodemdieren

De volgende rapporten van bodemdieren zijn beschikbaar in het publicatieplatform:

Mosselkartering zoete rijkswateren

Zoetwatermosselkarteringen zijn geen standaard onderdeel van het MWTL. Omdat ze wel regulier worden/zijn uitgevoerd, is het een belangrijke bron van informatie. De karteringen vinden plaats in het IJsselmeergebied en het Volkerak-Zoommeer. In 2009-2010 is ook het Haringvliet bemonsterd.

Ecologische Kwaliteits Ratio's zoet

In de zoete wateren werden tot voor kort alleen EKR-waarden gerapporteerd (naast de datarapportages). Vanaf 2018 wordt deze rapportage aangevuld, met:

  • overzicht EKR waarden per waterlichaam
  • kentallen
  • belangrijkste waarnemingen
  • aantal monsters, taxa, overige info
  • omschrijving belangrijkste waarnemingen

Zie: MWTL macrozoobenthos zoet tm 2017.xlsx

(alleen te bekijken via het RWS-intranet)

WOT-schelpdierbemonstering in de kustzone

Wageningen Marine Research (WMR) monitort voor LNV jaarlijks eenmaal per jaar intensief de schelpdierbestanden in de kustzone. Dit doen ze met een bodemschaaf. Deze data zijn niet van Rijkswaterstaat  en worden daarom hier niet behandeld. De gegevens van de schelpdierbemonsteringen kunt u downloaden op de site van Informatie Huis Marien (IHM). Meer informatie vindt u op de site van het Centrum voor Visserijonderzoek.