Fytobenthos

Fytobenthos zijn micro-algen die op riet of stenen groeien. Vanwege de afspraken in internationale verdragen, meet Rijkswaterstaat deze soortgroep als indicatie voor de waterkwaliteit.

Inhoud:

Informatiebehoefte

De Kaderrichtlijn Water (KRW) vereist voor de zoete en overgangs- en kustwateren informatie over de soortsamenstelling en de abundantie (talrijkheid) van de soorten fytobenthos in een waterlichaam. De deelmaatlat soortensamenstelling gaat uit van bloeien van ongewenste soorten. Dat wil zeggen: soorten die een negatieve menselijke invloed laten zien.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt in de riviercommissies om de gegevens die voor de KRW worden verzameld te rapporteren en met elkaar uit te wisselen. Die afspraken gaan niet over extra monitoring.

Parameters

De parameters voor fytobenthos zijn soortsamenstelling en de relatieve abundantie van soorten ten opzichte van elkaar.

Meetstrategie

De meetstrategie van het fytobenthos-meetnet staat in een samenvattende tabel.

Startjaar

2005

Apparatuur voor fytobenthos monitoring
Apparatuur voor fytobenthosbemonstering; na plaatsing kan de aangroei op de rietstengels plaatsvinden.

Gegevensbeheer en ontsluiting

De data zijn opgeslagen in Aquadesk. Ontsluiting vindt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 plaats via Waterinfo. Tot die tijd kunt u de data opvragen bij de Service Desk Data van Rijkswaterstaat. Kunt u omgaan met een webservice, dan zijn de data ook op die manier bereikbaar. De webservice met Rijkswaterstaat-data van Aquadesk staat open.


Aanvullende informatie

Jaarrapportages

Ieder jaar wordt van de monitoring een rapport geschreven met informatie over de methode van bemonsteren en analyse en soms de opvallende resultaten.