Biologie

Om de ecologische kwaliteit van de rijkswateren in de gaten te houden meten we al vanaf 1992 structureel een groot aantal soorten planten en dieren. Dit betreft de hele voedselketen; van alg tot zeehond. Hiermee voldoen we ook aan internationale verdragen.

Rijkswaterstaat meet op een groot aantal locaties de ecologische kwaliteit van de Noordzee, kustwateren, rivieren, meren en kanalen. Vaak doen we dat met puntmetingen (bijvoorbeeld bodemdieren) en soms vlakdekkend (bijvoorbeeld planten). We verzamelen de gegevens vanuit het vliegtuig en satellieten, maar ook door te tellen onder een microscoop.

Bijna alle onderdelen van het biologisch meetnet vloeien voort uit een drietal belangrijke internationale afspraken in de EU:

  • Natura 2000 (N2000), Habitat- (HR) en Vogelrichtlijn (VR)
  • Kaderrichtlijn Water (KRW)
  • Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)

(zie ook het overzicht van internationale rapportages van Rijkswaterstaat)

Daarnaast zijn er een aantal aanvullende wensen en afspraken op nationaal en internationaal niveau.

Zie voor de verschillende onderdelen van het biologisch meetnet de opsomming op deze pagina onder 'Informatie over Kaderrichtlijn water van Rijkswaterstaat'.