Chemie

Voor het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) is in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren een chemisch meetnet ingericht.

Samengevat kunnen de volgende doelen van het meetprogramma worden onderscheiden:

 • Trends en toestandsbeschrijving van watersystemen;
 • Toetsing aan de waterkwaliteitsdoelstellingen (normen) van het nationale beleid;
 • Nakomen van nationale en internationale afspraken en verplichtingen over het meten van de waterkwaliteit (zie ook het overzicht van internationale rapportages van Rijkswaterstaat):
  • Europese Kader Richtlijn Water (KRW)
  • Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)
  • Richtlijn prioritaire stoffen
  • Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen
  • Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn
  • Internationale Maas Commissie
  • Internationale Schelde Commissie
  • OSPAR
  • Trilaterale Waddenzee Commissie
  • EURATOM
  • Nitraatrichtlijn
  • RIWA, Vereniging van Rivierwaterbedrijven
  • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Op basis van de vereisten van de KRW en KRM worden stoffen gemeten in het meest relevante compartiment of waar ze het beste in meetbaar zijn: oppervlaktewater, zwevend stof, sediment of biota. Dit zijn vier meetprogramma's die hieronder beschreven worden. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat nog een operationeel meetnet om realtime de chemische vervuiling van het het water aan de landsgrenzen te monitoren; Aqualarm. Tot slot worden er in het chemisch meetnet screeningsonderzoeken uitgevoerd.