Sediment

Naast het meten van verontreinigende stoffen in water en zwevend stof wordt ook op een aantal locaties gemeten in de waterbodem.

Inhoud:

Informatiebehoefte

Bepaalde chemische stoffen voor het KRM, OSPAR en TMAP moeten worden gemeten in waterbodem. Daarom wordt op locaties in de Noordzee, de Wadden,  het Deltagebied waterbodem  bemonsterd. Daarnaast is voor de  regionale doelen jaarlijks informatie nodig over samenstelling van waterbodem het Volkerak-Zoommeer.

Parameters, eisen

Het parameterpakket bestaat uit verschillende groepen van stoffen  PAK, PCB, OCB, TBT, PBDE, metalen en radiochemische parameters. Daarnaast worden enkele ondersteunende parameters zoals percentage organisch koolstof, humusgehalte en korrelgrootteverdeling bepaald.

Voor alle bepalingen gelden hoge kwaliteitseisen. De parameters worden ingewonnen volgens de technische specificaties van de OSPAR Guidelines. De meetonzekerheid wordt bepaald volgens de ‘Guidelines for estimation of a measure for uncertainty’.

waar komt toch die bulk op de bodem vandaan?

Meetstrategie

De waterbodem wordt bemonsterd op ongeveer 100  meetpunten in de Waddenzee, de Noordzee en het Deltagebied.  Op de meeste meetpunten is de meetfrequentie eens per drie jaar, op enkele meetpunten en in het Volker-Zoommeer jaarlijks.De bemonstering van waterbodem wordt zoveel mogelijk gecombineerd met bemonsteren van bodemdieren.

Data beschikbaarheid

Gegevens via Rijkswaterstaat

De data van de meest gevraagde microverontreinigingen, die Rijkswaterstaat meet in sediment, zijn te bekijken en te downloaden in Waterinfo. Zie de handleiding van Waterinfo voor hoe je data kunt selecteren, bekijken en downloaden. De data van de overige microverontreinigingen in sediment  zijn op te vragen via de Service Desk Data van Rijkswaterstaat.

De data van de korrelgrootte verdelingen van sediment, zoals verzameld tijdens sediment monitoring voor het chemisch meetnet in de zoute wateren staan in DONAR, maar (nog) niet op Waterinfo. De data beslaan de periode 1988 t/m nu en betreffen de zoute rijkswateren. Koppelen met de chemie-data uit Waterinfo moet u zelf doen door een link te leggen met datum/tijd en locatie. U kunt de data downloaden via onderstaande link:

Online gegevens via ICES

De door Rijkswaterstaat aan OSPAR geleverde data  worden door ICES beheerd. De data zijn via ICES verkrijgbaar.


Waar kan ik data donwloaden?

Voor monitoringgegevens van diverse chemische parameters in Rijkswateren:

Waterinfo

Voor projectgegevens:

Dataviewer waterinfo extra