Biota

De ophoping van chemische stoffen in organismen ('biota') wordt gemeten om verschillende redenen. Ook worden er een aantal effecten gemeten, die mogelijk worden veroorzaakt door een verhoogde concentratie aan verontreinigende stoffen.

In 1992 is gestart met de uitvoering van het monitoringsprogramma in biota om trend en toestand van de watersystemen te signaleren. De kaders waarvoor de biotamonitoring wordt uitgevoerd zijn Kaderrichtlijn Water (KRW), Richtlijn prioritaire stoffen, Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM), OSPAR en Trilateral Monitoring and Assessment Programme (TMAP). Er worden een 6-tal meetnetten onderscheiden:


Waar kan ik data downloaden?

Voor chemische parameters in biota, screeningonderzoeken en projectgegevens:

Dataviewer waterinfo extra

Rapport biotamonioring

Sinds 2018 worden de trends en methoden voor alle type biotamonitoring, met uitzondering van vogeleieren, van Rijkswaterstaat in jaarlijkse overzichtsrapportages beschreven. De rapporten betreffen steeds de gehele periode van monitoring. Dus vanaf het begin van de monitoring tot en met het jaar van publicatie. De laatste versie vervangt dus steeds alle eerdere verschenen versies. Deze rapportages bestaan uit twee delen: