Schol

Niet alleen wordt op de Noordzee een bemonstering uitgevoerd naar de verontreinigende stoffen in bot. Ook voor schol wordt deze bemonstering uitgevoerd. En ook deze is internationaal verplicht. De schol is een mariene soort die als volwassen vis, in tegenstelling tot de bot, alleen in zout water voorkomt.

Inhoud:

Informatiebehoefte

Het gaat om monitoring en evaluatie van de gehaltes van milieukritische stoffen in de platvis schol (Pleuronectes platessa) in de Noordzee, volgens de internationale verplichtingen volgens OSPAR CEMP (Coordinated Environmental Monitoring Programme) en KRM (Kaderrichtlijn Mariene Strategie).

Biotamonitoring in schol wordt afgestemd met de monitoring van bot voor OSPAR en KRM. Hieronder word monitoring kort beschreven.

Schol
Schol (Pleuronecta platessa) gevangen tijdens de iBTS - 2013

Parameters

De schollen worden na monsterneming geanalyseerd op verschillende chemische componenten:

Te meten verontreiniging in schol
Stofgroep Matrix

PCB's

PBDE's

HCB, HCBD

PFC's

Heptachloor

HBCD

Kwik

Lood, koper, zink, cadmium

Vet

Vocht

Lever

Lever

Lever

Lever

Lever

Lever

Filet

Lever

Lever

Filet en lever

Meetstrategie

De schollen worden gevangen met een boomkor. Er wordt jaarlijks op 3 locaties bemonsterd. De chemische analyses worden uitgevoerd door Wageningen Marine Research onder ISO 17025.

Meetlocaties

Ligging bemonsteringslocaties van het schol meetnet.

Meetperiode en meetcyclus
Periode Activiteit
augustus - september Verzamelen schollen
september - maart Analyse
Voor 1 juni Rapportage gegevens
Voor 1 augustus Rapportage naar ICES

Beschikbaarheid data

Metingen van microverontreinigingen in schol op de Noordzee vanaf 2014 heeft Rijkswaterstaat opgeslagen in DONAR (= de database van Rijkswaterstaat). U kunt deze data downloaden via de onderstaande link:

De rapporten met data stuurt Rijkswaterstaat ook naar ICES en zijn daar ook te downloaden.


Aanvullende informatie

Jaarlijkse rapporten voor 2018

Rapporten met uitleg over methode en resultaten