Zeegraskartering

Rijkswaterstaat karteerde tot 2010 jaarlijks het zeegras in Nederland om zo de stand van zeegras in kaart te brengen. De kaarten zijn gemaakt in het kader van het (MWTL) biologisch monitoringsprogramma. Sinds 2011 zijn de karteerfrequentie en karteermethode aangepast.

Aan de hand van herhalingskarteringen (monitoring) is te zien of zeegraslocaties en zeegrasvelden zich uitbreiden of juist afnemen. Dit kan mogelijk gerelateerd worden aan bepaalde ingrepen en/of gebeurtenissen.

Karteringsronden

Rijkswaterstaat heeft sinds 1984 in de Oosterschelde zowel de zeegrassen als de macroalgen (tot 2006) gekarteerd. In de Waddenzee wordt sinds 1991 uitsluitend zeegras in kaart gebracht.

Tot 2011 worden jaarlijks enkele kerngebieden opgenomen, dit zijn locaties waar zeegras door de jaren heen tamelijk stabiel voorkomt. In de Oosterschelde is dat de Zandkreek, in het Waddengebied de Hond/Paap en het Terschellinger wad nabij Hoorn en Oosterend, evenals 2 locaties langs de Groninger kust. De overige reguliere gebieden, zoals in de Oosterschelde, werden tot 2011 eens in de 2 jaar in kaart gebracht.

In 2011 is door Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving een nieuwe karteercyclus vastgesteld die efficiënter aansluit bij de informatiebehoefte. In de Waddenzee worden alle potentiële zeegrasgebieden eens in de 3 jaar gekarteerd. Het eerste karteerjaar volgens deze nieuwe cyclus is 2011. Alle kerngebieden, daar waar zeegras aaneengesloten over een groter gebied met hoge bedekking voorkomt, worden intensief bemonsterd. Het overige potentieel geschikte areaal wordt systematisch via vastgestelde raaien bemonsterd.

Ook de Oosterschelde kent vanaf 2011 een 3-jarige karteercyclus waarbij de relevante gebieden worden gekarteerd. Het 1e karteerjaar is hier 2013. Eventuele nieuwe locaties (aangemeld via het Meldpunt zeegras) worden verkend en waar van toepassing toegevoegd aan het MWTL Zeegrasmeetnet.

Zeegras melden

De locaties waar zeegras is waargenomen, staan in onze verspreidingskaarten op de pagina Meer weten. Hebt u zelf zeegras gezien op een locatie die niet door Rijkswaterstaat wordt gekarteerd? Dit kunt u melden via ons Contactformulier Servicedesk Data. Wij vragen u om in het invoerveld ‘stel hier uw vraag of geef reactie’ de volgende gegevens te vermelden: de locatie van de vindplaats in coördinaten, een beschrijving van de vindplaats, en de vermoedelijke soort.