Waterplanten

Waterplanten zijn belangrijk voor de waterkwaliteit omdat ze de groei van (blauw)algen tegengaan en zorgen voor helder en schoon water. Waterplanten die in de bodem wortelen en groeien tot aan het wateroppervlak (fonteinkruiden), kunnen ook overlast veroorzaken, vooral voor varende en surfende waterrecreanten.

Informatiebehoefte

De kaders voor de monitoring van waterplanten worden gevormd door de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Habitatrichtlijn en Natura 2000 (HRL/N2000).

De KRW vereist gegevens over de soortsamenstelling en relatieve bedekking van de onderscheiden groeivormen. N2000 vereist gegevens over waterplanten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn bepaald, zoals kranswieren. Naast de kwaliteit moeten de ligging en omvang van habitattypen kunnen worden bepaald.

Onder waterplanten vallen ook biezen en waterriet.

Operationele Eisen

Meetpunten voor de KRW moeten representatief zijn voor waterlichaam. Het aantal meetpunten wordt dus bepaald door de omvang en heterogeniteit van een waterlichaam. De meting voor N2000 moet vlakdekkend zijn.

Parameters en meetstrategie

Naast plantgegevens worden de parameters diepte en doorzicht opgenomen. De meetstrategie staat in deze samenvattende tabel.

Startjaar

1992 stagnante wateren; 1996 stromende wateren

Databeheer en –ontsluiting

De data worden beheerd in DONAR en FytoGIS. De data uit DONAR van waterplanten in meren, rivieren en kanalen van 1992 tot en met nu zijn te downloaden via onderstaande link:

Van het IJsselmeergebied is meer informatie beschikbaar. In Geoweb zijn de verspreidingskaarten van de recentste karteringen in het IJsselmeergebied te bekijken (niet te downloaden). Voor een algemene toelichting op de werking van Geoweb, zie de handleiding Geoweb.

De ontsluiting verloopt via een verzoek aan de Service Desk Water van Rijkswaterstaat. Op termijn worden alle gegevens toegankelijk via dit Waterinfo Extra portaal.


Data en Rapporten waterplanten

De meetnetgegevens van waterplanten van Rijkswaterstaat zijn verhuisd van DONAR naar Aquadesk. Voor Aquadesk kunt u een login aanvragen.

Op basis van deze gegevens zijn in opdracht van Rijkswaterstaat meetrapporten opgesteld.