Zeegras

Zeegras is een belangrijke graadmeter voor de ecologische toestand van intergetijdengebieden en een kwaliteitsindicator voor zoute wateren. Op en in zeegras leven namelijk organismen die als voedsel dienen voor vogels en vissen.

Informatiebehoefte

De kaders voor zeegras worden gevormd door de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000 (N2000), TMAP en OSPAR.

De informatiebehoefte van KRW en N2000 zijn leidend: areaal en dichtheid van zeegrasvelden voor normtoetsing, vergunningverlening en beheer. OSPAR en TMAP hebben geen aanvullende informatiebehoefte maar vereisen wel een aparte rapportage.

Parameters en meetstrategie

Naast de 3 doelsoorten worden groenwier, zeesla, blaaswier en Gracilaria verrucosa opgenomen. De meetstrategie staat in deze samenvattende tabel.

Startjaar

Oosterschelde 1984, Waddenzee 1991.

Databeheer en ontsluiting

Data van zeegras kunt u via webservices gebruiken en/of inzien via het dataregister.

Een overzicht van viewers met zeegrasinformatie vind u in de geowebcatalogus.


Rapportages zeegraskartering

Zeegrasherstel

Rijkswaterstaat voert een grootschalig zeegrasherstelproject uit in de de Waddenzee. Informatie over dit project vindt u in de rapportendatabank.