Rijkswateren Ecotopen Stelsel

Het Rijkswateren‑Ecotopen-Stelsel vormt het uitgangspunt van de kartering (RWES; Wolfert, 1996 en Bergwerff et al., 2003). Het RWES is een classificatiesysteem, waarin de belangrijkste landschap ecologische eenheden van de grote watersystemen in Nederland geordend zijn.

Binnen het RWES stelsel worden watersystemen onderverdeeld in natte delen, droge delen en een overgangszone, respectievelijk RWES-Aquatisch, RWES‑Terrestrisch en RWES-Oevers. Naast deze zoete stelsels bestaat ook het zoute ecotopenstelsel.

Binnen het stelsel wordt een ecotoop gedefinieerd als een ruimtelijk te begrenzen ecologische eenheid, waarvan de samenstelling en ontwikkeling wordt bepaald door abiotische, biotische en antropogene aspecten samen. Het zijn min of meer homogene eenheden op de schaal van het landschap die te herkennen zijn aan hun overeenkomsten en verschillen in geomorfologie en hydrologie, vegetatiestructuur en landgebruik.