Informatiebehoefte

Internationale afspraken

Kaders worden gevormd door internationale afspraken en richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn Water(KRW), de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) en OSPAR. Voor de berekening van de EKR van rivieren (R8: (potentieel) areaal biezen) en verscheidene meer-typen ((potentieel) areaal rietvegetatie) worden ecotopenkarteringen gebruikt. Daarbij wordt het potentieel begroeibare areaal en het daadwerkelijk begroeide areaal (km) vergeleken.

Beheer rijkswateren

In het beheer van de rijkswateren zijn de gegevens van de ecotopenkartering nodig voor de vegetatielegger en projecten voor de planvorming zoals Moneos Westerschelde, Zandhonger Oosterschelde en kustsuppleties. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt in de riviercommissies om de gegevens die voor de KRW en KRM worden verzameld te rapporteren en met elkaar uit te wisselen. Die afspraken behelzen geen extra monitoring.

De ecotopenkaart vormt de basis voor het maken van kaarten van Ecologisch Relevant Areaal. Dat is areaal dat geschikt is voor de KRW-maatlatten bodemdieren, vissen of waterplanten. Ook worden de data gebruikt voor toetsen van KRW-vergunningaanvragen. Een andere afnemer is de Vegetatielegger, onderdeel van de Legger Rivieren, die gebruikt wordt voor het maken en toetsen van afspraken over vegetatieonderhoud  voor het waarborgen van het afvoerend vermogen van de rivieren.

Voor een goed beheer van gebieden zoals de Waddenzee is een consistent, eenduidig en langjarig inzicht in de veranderingen van de diverse landschappelijke eenheden van groot belang. De Ecotopenkaart is het basisinstrument voor Rijkswaterstaat om de dynamische ontwikkelingen van de Waddenzee te volgen voor onder meer Natura 2000 en vaargeulontwikkelingen. De ecotopenkaart helpt de beheerders van de Waddenzee om duidelijk te krijgen waar welke natuur zit in het Waddengebied.

Modelactualisatie en Vegetatiebeheer grote rivieren

Voor de actualisatie van stromingsmodellen van Rijn en Maas en voor het project Vegetatiebeheer Grote Rivieren (v/h Stroomlijn) dekt de ecotopenkaart (vegetatiestructuur) de biologische informatiebehoefte. Voor het project Vegetatiebeheer Grote Rivieren wordt op basis van de ecotopenkaart berekend hoeveel areaal en welk type vegetatie uit de stroombanen in de uiterwaarden moet worden verwijderd om weer te voldoen aan de uitgangspunten van Ruimte voor de Rivier en De Maaswerken. Voor deze informatiebehoefte wordt verwezen naar de ecotopenkaarten; zie onder.

Toetsingskader Waterkwaliteit

De ecotopenkaarten worden ook gebruikt voor het Toetsingskader Waterkwaliteit.

Overige informatiebehoefte

Voorbeelden van overige informatiebehoefte en -gebruik zijn onder andere: Monitoring effecten vaargeulverdieping en –onderhoud, het gebruik bij het evalueren van beheersmaatregelen, gebruik voor verkenningen en planstudies en worden bijvoorbeeld ecotopen gebruikt om de monsterlocaties van bodemdieren te stratificeren (dat wil zeggen in te delen naar uniforme deelgebieden).