Methodiek

Het productieproces voor zoete en zoute ecotopen berust op het principe van stapelen van abiotische parameters. De manier waarop deze tot stand komen verschillen en wordt hieronder verder toegelicht.

Zoete watersystemen

Bij de zoete ecotopenkaart vormt de vegetatiestructuurlaag de belangrijkste basislaag. Dit vlakkenbestand komt tot stand door digitale fotogrammetrie van stereoluchtfoto’s. Afhankelijk van welke type watersysteem worden er 3 of meer basislagen gebruikt. Overstromingsduur, Waterdiepte en Zoutgradient worden modelmatig vervaardigt. De andere lagen worden in GIS-gemaakt. Zie de toelichtingsrapportages voor meer uitleg mbt de productie.

BASISLAGEN BENODIGD VOOR ECOTOPENKAART PER WATERSYSTEEM: IJSSELMEERGEBIED (IJG), VOLKERAK ZOOMMEER (VZM), RIJN-MAASMONDING (RMM), RIJNTAKKEN-OOST (RTO) EN MAAS
Zoet IJG VZM RMM RTO MAAS
Vegetatiestructuur X X X X X
Overstromingsduur X X X
Beheer X X X X X
Waterdiepte X X X X X
Zoutgradiënt X
Grind X
Morfodynamiek X X

X

Voor de ecotopenkaart van Rijntakken-Oost is als voorbeeld het productieproces in onderstaand stroomdiagram weergegeven.

STROOMSCHEMA_ECOTOPEN_ZOET_v20210707

Bij de kaart van RTO en Maas 2017 is een langverwachte wens in vervulling gegaan: de vaste waterlijn. De land/water grens is niet meer de grens die ten tijde van de fotovlucht zichtbaar is, maar de grens die hoort bij een gemiddelde zomerafvoer. Met de nieuwe kaarten van 2022 en 2023 kunnen beter arealen worden vergeleken omdat verschillende waterstanden ten tijde van de kartering niet meer voor onnauwkeurigheden zorgen.

Zoute watersystemen

Bij de zoute ecotopenkaart vormt de geomorfologische kaart de belangrijkste basislaag. Dit vlakkenbestand komt tot stand door digitale fotogrammetrie van stereoluchtfoto’s of door Object Bases Images Analyses (OBIA). Droogvalduur, zout, stroming en golfklimaat worden modelmatig vervaardigt. Zie de toelichtingsrapportages voor meer uitleg mbt de productie. In onderstaande figuur is het productieproces weergegeven voor de zoute ecotopenkaart van de Waddenzee. Hier wordt een extra basislaag golfdynamiek gebruikt welke in de Deltawateren niet nodig is.

STROOMSCHEMA_ECOTOPEN_ZOUT_WS