Rapporten fytoplankton zout water

In onderstaande rapporten staan de bemonsteringsmethode, de analyse en de resultaten per jaar beschreven van het fytoplanktonmeetnet in de zoute wateren.

Sinds 2014 wordt ook digitaal gerapporteerd over fytoplankton. Hierin vindt u:

  • van chlorofyl a: trends, maandgemiddelden, jaargemiddelden en jaarmaxima per KRW waterlichaam
  • van Phaeocystis: o.a. trends, aantal keer overschrijdingen 1 miljoen of 10 miljoen cellen, per waterlichaam of OSPAR locatie
  • EKRs in overzicht (voor EKRs per jaar en voor onderliggende waarden in “uitdraaien”, zie “KRW: EKR’s fytoplankton zoute rijkswateren” in de Basisrapportage in NIS

Oudere rapporten kunt u vinden op de Publicatiebank IenW.

Primaire rapportage fytoplankton : opzet, aanpak en resultaten van de fytoplanktonmonitoring MWTL zoete rijkswateren : 1992-2004
Dit rapport verschaft inzicht in de uitvoering, resultaten en eventuele problemen en optimalisatiemogelijkheden van de fytoplanktonmonitoring, zoals deze heeft plaatsgevonden in het kader van het biologisch meetnet MWTL in de jaren 1992 tot en met 2002. Hierbij gaat het zowel om de monitoring van de fytoplanktonsoortensamenstelling als van het chlorofyl-a-gehalte.