Onderwaternatuur versus zandsuppleties

Zandsuppleties in de vooroever brengen de populaties vissen en bodemdieren niet in gevaar. Populaties kunnen zich herstellen. Op de langere termijn wordt een nadelig effect niet uitgesloten.

In dit thema staat het effect van zandsuppleties op de ecologische functies van de vooroever centraal. De vooroever is de zone van het strand tot -10 meter NAP. Twee functies zijn onderzocht: het leefgebied voor bodemdieren en de kinderkamer voor vissen.

Lees het artikel "Bodem vooroever herstelt na suppletie" in het speciale e-zine van Natuurlijk Veilig.

Effecten op bodemdieren

De onderzoekers verwachten geen effecten op korte termijn van vooroever-suppleties op de bodemdieren. Na een suppletie herstelt het bodemleven zich. Tot dusver blijft een vergroving van het sediment er uit, maar op termijn kan een verdergaande vergroving de bodemdiergemeenschap beïnvloeden. Zeker wanneer, zoals nu vaak het geval is, met grover zand wordt gesuppleerd dan het sediment op de suppletielocatie. Voor dit onderzoek brengen onderzoekers met bestaande data het bodemleven en eventuele veranderingen door zandsuppleties in kaart.

Rapport bodemdieren en vooroeversuppleties (nog niet beschikbaar)
Data vooroever

Effecten op vissen

De ondiepe kustzone is een crèche voor vis, omdat roofvissen er niet komen. De studie onderzoekt in welke mate de kinderkamerfunctie afhankelijk is van omgevingsvariabelen. Een eventuele verandering van de sedimentsamenstelling door zandsuppleties lijkt niet van invloed op de vispopulaties. Ook een direct effect – bedelven door suppletiezand – benadeelt de populaties niet. Voor dit onderzoek is tussen 2017 en 2020 jaarlijks bemonsterd in de ondiepe vooroever – van Rotterdam tot aan de Waddeneilanden – waarbij visvangsten en omgevingsvariabelen, zoals sediment, doorzicht en watertemperatuur, zijn verzameld.

Rapport kinderkamerfunctie en vooroeversuppleties
Data vooroever