Natuurlijk Veilig

In het onderzoeksprogramma Natuurlijk Veilig onderzoekt Rijkswaterstaat, samen met tien maatschappelijke organisaties, het effect van zandsuppleties op de kustnatuur. Het zesjarig programma (2016-2021) is een vervolg op het programma ‘Ecologisch gericht suppleren’ (2009-2015).

Sinds de jaren 90 vinden langs de Nederlandse kust zandsuppleties plaats. Om de kustlijn te behouden, wordt jaarlijks twaalfduizend kuub zand toegevoegd aan het strand en de vooroever. Natuurlijk Veilig bestudeert de ecologische effecten van deze suppleties.

Nieuws

Partners

waddenzee-natuurmonumenten
staatbosbeheer-denoordzee
duinbehoud-waternet
landschappen-dunea
pwn-vogelbescherming-rijkswaterstaat