Onderzoekthema's

Dynamisch duinbeheer versus zandsuppleties

Hoe beïnvloeden zandsuppleties het dynamisch duinbeheer?

Onderwaternatuur versus zandsuppleties

Brengen zandsuppleties in de vooroever de populaties vissen en bodemdieren in gevaar?

Vergroving versus bodemleven Waddenzee

De droogvallende wadplaten van de Waddenzee bestaat uit grotere zandkorrels. Heeft deze vergroving effect op het bodemleven?