Kustgenese 2.0

Het klimaat verandert en de bodem daalt. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop we de Nederlandse kust onderhouden. Om Nederland ook in de toekomst veilig te houden moeten we nu nadenken over de vraag hoe we onze kust na 2020 met zandsuppleties kunnen blijven onderhouden.

Doelstelling Kustgenese

De doelstelling voor het programma Kustgenese 2.0 is: ‘Het genereren van kennis om vanaf 2020 goed onderbouwd besluiten te kunnen nemen over beleid en beheer van het Nederlandse zandige kustsysteem.’

Kustgenese 2.0 onderzoek

In het programma Kustgenese 2.0 onderzochten we tussen 2015 en 2020 hoeveel zand op lange termijn nodig was, waar en wanneer het zand nodig was en hoe we het zand konden toevoegen aan de kust. In 2020 leverden we een beleidsadvies op als tussenresultaat. Dit advies werd in 2021 gepresenteerd.

Wil je meer weten over het Project Kustgenese 2.0? Bezoek de projectwebsite.

Kustgenese 2.0 metingen, data en ontsluiting

Gedurende 2017 en 2018 zijn in opdracht van Kustgenese 2.0. diverse grootschalige meetcampagnes uitgevoerd naar de hydrodynamica, morfologie en ecologie langs de Nederlandse kust (onder andere in het Amelander zeegat, maar ook op de diepe vooroever van Noordwijk). Tijdens de meetcampagnes is het sedimenttransport gemeten door 3 tot 5 grote meetframes op de zeebodem, het uitzetten van magnetiserend, fluorescerend zand en meetboeien. Daarnaast maten de meetframes ook waterstand- en stroomgegevens, en maakten ze opnames van de bodemvormen. Ook zijn diverse ecologische metingen uitgevoerd (en/of doorlopend nog in uitvoering), waardoor we inzicht krijgen in het bodemleven in het Amelander Zeegat. In aanvulling op deze gedetailleerde metingen zijn grootschalige bathymetrische metingen uitgevoerd (en/of doorlopend nog in uitvoering)

Meetframe Kustgenese

De metingen zijn uitgevoerd door een samenwerkingsverband van meer dan 100 experts van onder andere Rijkswaterstaat CIV, WVL, de Rijksrederij, Deltares en de universiteiten van Twente, Delft en Utrecht verenigd in (SEAWAD).

Alle meetdata is opgeslagen en verwerkt na afloop van meetcampagnes. De verwerking van de gegevens, de methode van inwinning en een indicatie van de kwaliteit van de meetgegevens is vastgelegd in een alomvattend datarapport (zie download-link rechtsboven deze pagina). Met duidelijke afspraken over het ontsluiten, opslaan, delen en archiveren van data tussen alle betrokken partijen is gestreefd een zo consistent mogelijke dataset te genereren. Zo zorgen we ervoor dat de data voor alle betrokkenen toegankelijk is en in de toekomst voor iedereen vrij beschikbaar is.

Meetframe Kustgenese - technische tekening

Alle data van de hydrodynamische meetcampagnes is inmiddels beschikbaar via Waterinfo Extra (zie projectdata op tabblad Download data). Ook de reeds ingewonnen data van de ecologische T0-meting en diverse bathymetrische opnamen zijn beschikbaar.

Kustgenese 2

Overzicht data

Onder Download Data (Mariene projecten RWS) zijn de volgende datasets van dit project te vinden:

 • Hydrodynamica en morfologie
  • Golfboeien
  • Druksensoren
  • ADCP hoge resolutie metingen
  • ADCP zeegat debiet metingen
  • ADCP metingen
  • ADCP Wantij metingen
  • Watermonsters
  • 3D bodemvorm sonar
  • Multi parameter sensor
  • Lisst
  • ADV en OBS
 • Ecologie
  • Vis
  • Macrobenthos (= bodemdieren)
 • Bathymetrie
  • Vaklodingen
  • Extra Multibeam opnamen
  • Pilot suppletie opnamen
  • Xband radar

De data zijn ook opgeslagen op twee externe repositories:


DATARAPPORT

In het datarapport is de gehele opzet en uitvoering van de meetcampagne, de dataprocessing, dataopslag en indicatieve resultaten van de gemeten data beschreven.