Euratom en OSPAR (Radiochemie)

Informatie  en publicaties over radiochemie in internationale verdragen.

Nucleaire zaken vallen onder een zelfstandig bestuursorgaan bij het ministerie IenW, namelijk de  Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

MWTL (Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (= landelijk monioringprogramma van Rijkswaterstaat)) data van radioactieve stoffen worden gebruikt voor twee Europese rapportages:

1. Euratom (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie)

Het Euratom-Verdrag is oorspronkelijk gesloten om de onderzoeksprogramma's van de lidstaten voor vreedzaam gebruik van kernenergie te coördineren. Tegenwoordig draagt het bij tot het bijeenbrengen van de nodige kennis, infrastructuur en financiering van die energie. Het waarborgt de veiligheid van de kernenergievoorziening door middel van gecentraliseerde controle. Jaarlijks komt een rapport uit, zie:

2. OSPAR

Jaarlijks worden MWTL data over radiochemie naar OSPAR gestuurd.

Elke vier jaar verschijnt onder OSPAR, namens Nederland, een rapportage met Nederlandse meetgegevens. Gepubliceerde OSPAR rapportages zijn in te zien via de OSPAR-site