EU Rapportage Nitraat

De Nitraatrichtlijn is een Europese richtlijn die het gebruik van stikstof in de landbouw reguleert om watervervuiling van oppervlaktewater en grondwater te voorkomen. Elke 4 jaar rapporteert het RIVM aan de EC, om te voldoen aan Artikel 10 uit de richtlijn. Deels wordt hiertoe gebruikgemaakt van MWTL-data.

Het rapport biedt een overzicht van de huidige landbouwpraktijk en van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit in Nederland en het geeft een beschrijving van de trends hierin. Het geeft eveneens een beschrijving van de uitvoering en de effecten van de maatregelen die in het kader van de actieprogramma's zijn genomen. Verder bevat het rapport een prognose van de toekomstige ontwikkeling van de waterkwaliteit.