EU Rapportage Habitatrichtlijn (Art. 17)

De Habitatrichtlijn is een richtlijn van de Europese Unie. Het doel is bij te dragen aan het waarborgen van de biologische diversiteit door bescherming van habitats en soorten die van Europees belang zijn. Rijkswaterstaat rapporteert data voor de 'beoordeling van de de Staat van Instandhouding van soorten en habitattypen'.

Rapportage

Elke zes jaar stelt Min. LNV een landelijke rapportage op in het kader van de Habitatrichtlijn (HR), de zgn. Art. 17 Rapportage. Daarbij maakt zij onder andere gebruik van MWTL (Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (= landelijk monitoringprogramma van Rijkswaterstaat)) gegevens. De HR Art. 17 Rapportage gaat over de staat van instandhouding van beschermde soorten en habitattypen op landelijk niveau.

De laatste rapportage was in 2013, de eerstvolgende in 2019.

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (verantwoordelijkheid IenW) sluit voor een belangrijk deel aan op de landelijke doelen van de HR (Habitat Richtlijn). In de KRM (Kaderrichtlijn Marien) rapportage (t.a.v. Art. 8, 9 en 10) van 2018 is - t.a.v. de biodiversiteits-doelen - deels verwezen naar de meest recente HR-rapportage (2013).

Habitattypenkaarten Natura 2000-gebieden

RWS is voortouwnemer/coördinator voor het opstellen van het Natura 2000-beheerplan voor meer dan 20 Natura 2000-gebieden. Voor elk Natura 2000-beheerplan moeten zgn. habitattypenkaarten gemaakt te worden. Hierop staan alle voorkomende habitattypen, incl. die waarvoor het betreffende gebied is aangewezen.

Een deel van deze kaarten is gemaakt met meetgegevens van RWS (MWTL) (aquatische habitattypen), een ander deel is afkomstig van gegevens van derden (terrestrische habitattypen). De habitattypenkaarten moeten – met het betreffende beheerplan - elke zes jaar geactualiseerd te worden.

Hoewel alle habitattypenkaarten behoren bij vastgestelde beherplannen, en ze ook voor de PAS worden gebruikt, zijn voorlopig alleen de habitattypenkaarten van het IJsselmeergebied formeel goedgekeurd.

Via het Nationaal Georegister (NGR) worden naast de actuele data RWS ook de conceptdata beschikbaar gesteld (onder “verantwoordelijkheid” van het IPO) :