Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden


Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Rijkswaterstaat en partners volgen de ontwikkeling van de morfologie en natuur op de voet door een uitgebreid monitoringsprogramma; KIMA genoemd.

De aanleg van de Markerwadden

De Marker Wadden, een archipel van natuureilanden in het Markermeer, is een van de grootste natuurprojecten in West-Europa. Met zand, slib en klei leggen we nieuwe eilanden aan en dat biedt kansen voor kennisontwikkeling en innovatie.

De aanleg van de eilanden door Boskalis startte in 2016. De ruwbouw van de vijf eilanden en de slibgeul zijn naar verwachting medio 2018 gereed en op 1 januari 2021 is de oplevering van de eerste fase.

Werkschepen bij proefeiland Markerwadden - 2014

Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA)

Dit programma draagt bij aan een efficiënte en effectieve aanleg van deze eerste fase en de volgende fasen van de Marker Wadden. De doelen van dit programma overstijgen de doelen van de aanleg, zowel geografisch, als in de tijd en in onderzoeksthema’s.

Het KIMA heeft drie onderdelen:

  1. Verrichten van zowel fundamenteel als toegepast onderzoek en de valorisatie en opschaling van de praktische toepassingen van dit onderzoek over de onderwerpen:
    • Bouwen met slib
    • Ontwikkelen van ecologische systemen
    • Adaptive governance
  2. Monitoring bij de Marker Wadden
  3. Coördinatie van alle monitoring en onderzoeken in het Markermeer en het versterken van de kennisbasis van dit gebied.

Het toegepaste onderzoek vindt plaats binnen het KIMA programma. Zo verzorgt KIMA het hele proces van fundamenteel onderzoek, naar toegepast onderzoek, naar valorisatie en opschaling.
Lees meer op www.kennismarkerwadden.nl

Werkschepen bij proefeiland Markerwadden - 2014

Databeheer en ontsluiting

De monitoring is gestart in 2018 en zal nog jaren lopen. Het beheer van deze data wordt momenteel aanbesteed. Nadat het onderzoek van KIMA is gerapporteerd zullen de data via Waterinfo Extra beschikbaar komen.

Lees meer op de pagina  Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de Markerwadden en KIMA de volgende sites:


Projectsoort
Data (nog) niet beschikbaar
Thema
Biologie, Fysica, Morfologie
Stadium
In uitvoering
Gebruiksfunctie
Natuur
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat, Overig