Trilateral Monitoring and Assesment Program (TMAP): QSR Waddenzee

Het “Trilateral Monitoring and Assessment Programme” (TMAP) is het overkoepelende monitoringprogramma voor de Waddenzee, uitgevoerd door Nederland, Duitsland en Denemarken. Regelmatig wordt er op basis van MWTL-gegevens een Quality Status Report (QSR) geschreven.

De informatie die hiervoor nodig is, heeft betrekking op biologische, fysisch-chemische en morfologische gegevens en gegevens over gebruik. De data worden gebruikt voor beoordelingen en het opstellen van beschermingsplannen en -maatregelen. De meeste van de parameters gevraagd voor TMAP zijn deel van bestaande of geplande monitoring programma’s van de drie aangesloten landen. Deze parameters zijn trilateraal geharmoniseerd. Voor een gedetailleerde omschrijving zie het TMAP handboek op de site van het Waddensecretariaat.

Rijkswaterstaat zorgt voor informatie over fytoplankton, bodemdieren en vegetatiekartering (het laatste deels in samenwerking met Ministerie van LNV/WMR). De laatste jaren is er ook informatie geleverd over vis. Dit als spin off van de KRW monitoring in de Eems-Dollard. Het overgrote deel van de TMAP monitoring gaat buiten RWS om. De monitoring van vogels, zeezoogdieren, mosselbanken en (meeste) vis loopt via Ministerie van LNV. Verder wordt er gebruik gemaakt van data afkomstig van NGO's.

De rapportage onder TMAP is het zgn. Quality Status Report (QSR):