Natuurvriendelijke Oevers Lek


Begin jaren negentig is er bij water- en oeverbeheerders toenemende belangstelling voor aanleg van zogenoemde natuurvriendelijke oevers (NVO's).
Diverse projecten zijn uitgevoerd, variërend van kleinschalige proefstroken tot grootschaligere herinrichtingsprojecten. In de jaren 1996 - 2006 zijn er vooroevers aangelegd in Neder-Rijn / Lek / Waal / IJssel.

Sinds 2005 zijn in bestaande kribvakken langs de Lek proeflocaties ingericht met houten vooroevers. Hypothese was dat hiermee een beschut leefmilieu gecreëerd werd doordat golven worden afgeremd, en dat daar waterplanten, macrofauna en vissen van profiteren.

Opzet onderzoek

Er werden kribvakken afgeschermd door een dubbele palenrij met daartussen bossen rijshout. De jaren erna is deze inrichting ook onderhouden. In 2006, 2008 en 2010 zijn onderzoeken uitgevoerd gericht op bodemchemie, nematoden, macrofauna, waterplanten en vissen. Als referentie zijn kribvakken zonder afscherming onderzocht. Van elk meetjaar zijn datarapporten gemaakt en in 2012 is een overkoepelende evaluatie verschenen.

Rapporten en data

In onderstaande tabel zijn links naar rapporten en de data opgenomen. Voor een toelichting op de bemonsteringsmethoden, meetlocaties, afbakening van het onderzoek wordt verwezen naar de (data)rapporten. Heeft u hierna toch nog vragen over de data, dan  kunt contact opnemen met de Servicedesk


Projectsoort
Onderzoek
Thema
Biologie
Stadium
Afgerond
Gebruiksfunctie
Natuur
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat