Project Biologische Waterdata

Het project Biologische Waterdata is onderdeel van het programma Beschikbaar maken Waterdata (BmW). Met dit programma werkt Rijkswaterstaat aan het standaardiseren en eenvoudig toegankelijk maken van grote hoeveelheden fysische, chemische en biologische waterdata.

Fase 1

Fase 1 van ons biologische waterdata-project betrof het verzamelen, mappen, valideren, ontdubbelen, opslaan en beschikbaar stellen van historische data in AquaDesk. Met de opslag van ruim 2 miljoen metingen uit de meetnetten macrozoöbenthos, fytoplankton, fytobenthos, macrofyten en zoöplankton is fase 1 inmiddels afgerond. Nieuwe klein-biologische data worden geautomatiseerd in AquaDesk opgeslagen en steekproefsgewijs gevalideerd na import. Inmiddels is het project in fase 2 beland.

Fase 2

In fase 2 van dit project ligt de focus op een gemakkelijke en snelle toegang tot alle biologische waterdata voor alle gebruikers. Door vogel-, vissen- en zeezoogdierendata en klein-biologische (micro-organismes) data vanuit het Waterinfo-portaal beschikbaar te gaan stellen, maken we deze data gemakkelijker vindbaar en beter te combineren met andere waterdata van Rijkswaterstaat .

Ingangen voor data

We werken hard aan het beschikbaar stellen van biologische waterdata vanuit het Waterinfo-portaal. Totdat deze optie beschikbaar is, zijn de biologische data te verkrijgen via de volgende kanalen:

U kunt biologische data ophalen via Waterinfo Extra, DD-ECO-API, Servicedesk Data en de kernregistraties van EcoSys, WMR en Sovon.

Tip: lees voor Waterinfo Extra eerst de handleiding voor API-downloads door.