Overige sites met RWS-data en informatie

Diverse internetsites geven de mogelijkheid om data en informatie over de rijkswateren te zien en te downloaden. Hieronder staat een opsomming van die sites met een korte omschrijving. Iedere site heeft zijn eigen doelgroep en regio. Daardoor zijn dezelfde data van Rijkswaterstaat op verschillende sites terug te vinden.

Daarnaast verwerkt Rijkswaterstaat veel data tot Internationaal verplichte rapportages. Deze internationale rapportages kunt u ook op deze site vinden.

Waterinfo

Waterinfo is een site van Rijkswaterstaat waarin MTWL-gegevens in Aquoformat worden aangeboden. In Waterinfo kunt u actuele, verwachte én historische meetgegevens over water van Rijkswaterstaat opzoeken. Deze watergegevens kunt u bekijken op een kaart en vervolgens weergeven in een tabel of een grafiek. U kunt de gegevens daarna ook opslaan, printen of downloaden. Waterinfo heeft daarmee meer functionaliteit dan Waterinfo Extra. De gegevens die (nog) niet in Waterinfo staan, ontsluit Rijkswaterstaat zoveel mogelijk via Waterinfo Extra.

De data van waterinfo zijn ook te vinden op een webservice.  Zie de Software User Manual voor het gebruik van deze webservice. Weet u niet wat een webservice is, kijk dan op de toelichting over webservices.

Zie de site van Rijkswaterstaat over Open data voor meer informatie over webservices.

Geoweb portaal

Veel ruimtelijke data en vooral informatie (= opgewerkte data) is te vinden op het geoweb portaal van Rijkswaterstaat. U kunt op deze site zoeken (bijvoorbeeld naar ‘waterplanten’). Vervolgens start een GeoWeb-applicatie. Met de knop ‘Ik wil…’ kunt u de lijst met kaartlagen tonen (bijvoorbeeld de individuele plantensoorten) en vervolgens de kaart printen of informatie tonen. Voor een algemene toelichting op de werking van Geoweb, zie de handleiding Geoweb.

Waterberichtgeving

Algemeen

Op basis van watergegevens en weersgegevens van het KNMI maakt RWS verwachtingen voor de kust, de rivieren (Rijn en Maas)en het IJsselmeer en Markermeer. Dit zijn de waterberichten. Zie de waterberichten. Op die site is allerlei informatie te vinden, bijvoorbeeld:

  • Stormvloedwaarschuwingen
  • Droogte en watertekort bericht
  • Een dagelijks geactualiseerd waterbericht, zie afbeelding

Naast de waterberichten kunnen actuele metingen en verwachtingen bekeken worden op Waterinfo. Een voorbeeld is de kaart van de waterstanden.

Waterberichtgeving RWS is bedoeld voor de water professional en de ketenpartners van RWS (waterschappen, havenbedrijven etc) en bevat aanvullende informatie ten opzichte van waterberichten.

De viewer Noordwaard is een voorbeeld van specifieke informatievoorziening voor een aparte doelgroep en is onderdeel van waterberichtgeving.rws.nl.  In deze specifieke viewer worden waterstandsverwachtingen en metingen in de Noordwaard getoond. Deze viewer is gemaakt voor de bewoners van de Noordwaard en volgt uit de afspraak tussen RWS, gemeente en waterschap tijdens het Ruimte voor de rivier project. De verwachtingen worden gemaakt door RWS. Naast de eigen metingen van RWS benut RWS ook de metingen van het waterschap.

NB: Het kan zijn dat de viewer niet werkt met Internet Explorer, probeer in dat geval een andere webbrowser.

Informatiehuis Marien

Het Informatiehuis Marien (IHM) is een samenwerkingsverband van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook biedt het IHM een platform voor het vinden én delen van gegevens over de Noordzee. Ook data van Rijkswaterstaat zijn hierin opgenomen. Deels zijn dit dezelfde data als die op Waterinfo en Waterinfo Extra staan.

Informatiehuis Water

Binnen het Informatiehuis Water (IHW) werken waterbeheerders samen aan uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water. Het IHW is een samenwerkingsverband van de provincies, Rijkswaterstaat en de waterschappen. Het IHW richt zich vooral op de Kaderrichtlijn Watter (KRW) en de waterveiligheid.

Het Waterkwaliteitsportaal is voor waterbeheerders de motor om correct en consistent te rapporteren over de Kaderrichtlijn Water (KRW). Een deel is open data en daarin kunt u factsheets van de alle Nederlandse waterlichamen vinden (gerelateerd aan de KRW-rapportage naar de EU) en KRW-gerelateerde data downloaden.

Het Waterveiligheidsportaal ondersteunt de informatie-uitwisseling rond de processen 'Beoordeling' en 'Versterking' van de primaire waterkeringen in Nederland. De Waterwet 2017 staat daarin centraal.

Ook beheert het IHW de Aquo-standaard. De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. De standaard draagt daarmee bij aan kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie levert tijd en geld op.

Zwemwater.nl

Zwemwater.nl geeft informatie aan recreanten over veilig zwemmen. Het is een samenwerking tussen het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat. Van alle officiële, aangewezen zwemwaterlocaties kunt u hier de data van metingen voor de zwemwaterkwaliteit vinden van het lopende jaar. Dat gaat vooral om bacteriën, zoals E. coli bacteriën. Wilt u oudere data en/of uitgebreidere data (bijvoorbeeld blauwalgen) hebben, dan verwijzen wij u naar Zwemwater.

Emissieregistratie

Sinds 1974 werkt een groot aantal organisaties samen in het project emissieregistratie. Doel is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem. De website toont de geregionaliseerde uitstoot (emissie) van circa 350 verontreinigende stoffen in Nederland. U vindt deze emissies op diverse manieren: als kaart, grafiek en tabel maar ook in de vorm van een database voor eigen gebruik. Onder het tabblad ‘Emissies’ vindt u de exportmogelijkheden van de data.

Noordzeeloket

Het Noordzeeloket geeft informatie over hoe de rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld, wat op de Noordzee kan en mag, en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden, waar je moet zijn voor welke vergunning en welk nationaal en internationaal beleid van kracht is. Op het tabblad ‘Atlas actueel’ kunt u data over de Noordzee zien en data downloaden.

SOVON

Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. SOVON beheert voor Rijkswaterstaat de vogeldata van het MWTL-programma. SOVON ontsluit de RWS-data samen met andere data van vogeltellingen op hun site onder het tabblad ‘Vogelinfo’.

Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research (WMR) is het kennisinstituut van Wageningen UR voor mariene ecologie en visserij. Voor het ministerie LNV voert WMR een visserijprogramma op de Noordzee uit in Europees verband. In zoet water coördineert WMR in opdracht van LNV én Rijkswaterstaat de vismonitoring en ze beheren de data. De data van het zoetwatermonitoringprogramma zijn nog niet beschikbaar, maar zullen op korte termijn via de site van WMR beschikbaar komen. De visdata van de Noordzee zijn opvraagbaar bij ICES (zie ICES)

Helpdesk Water

De Helpdesk Water richt zich op het ontsluiten van kennis die aanwezig is binnen de werkvelden waterbeleid en waterbeheer in de breedste zin. Hierbij wordt intensief samengewerkt met diverse organisatieonderdelen zowel binnen Rijkswaterstaat als daar buiten. Op deze manier kan de helpdesk uw vragen snel en efficiënt beantwoorden, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare kennis. De Helpdesk Water geeft veel achtergrondinformatie over waterbeleid en –beheer, maar de site is niet bedoeld om data op te vragen.

Data.overheid.nl

Dit dataportaal van de Rijksoverheid maakt datasets van alle Nederlandse overheden vindbaar. Dit doen we door te functioneren als register én als centrale vindplaats van overheidsdata. Data.overheid.nl werkt samen met ministeries, gemeenten, waterschappen en provincies aan het open stellen van data. Ze bieden daarbij ook ondersteuning en leveren informatie aan wie meer wil weten.

De data zijn vaak als csv-file downloadbaar en ook te bereiken via een webservice (API).

Nationaal Georegister

Het Nationaal Georegister is de vindplaats van geo-informatie van Nederland. Met de eenvoudige zoekopties en presentatie van resultaten kunnen de datasets in de kaartviewer worden bekeken of worden gedownload.

Het Nationaal Georegister richt zich in eerste instantie op de professionele gebruiker. Dit kan een Geo-ICT specialist zijn op zoek naar datasets, services of andere geo-informatie elementen. Maar ook een beleidsmedewerker die een kaartje wil raadplegen, een webontwikkelaar of een student die een website of applicatie ontwikkelt en daar geo-informatie voor zoekt.

Ook Rijkswaterstaat levert data aan bij het Nationaal Georegister.

PDOK

Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden. Dit zijn actuele en betrouwbare gegevens voor zowel de publieke als private sector. Bij PDOK vind u open datasets van de overheid met actuele geo-informatie. Deze datasets zijn benaderbaar via geo webservices, RESTful API's en beschikbaar als downloads en linked data. De doelgroep is de professionele gebruiker. Ook Rijkswatestaat levert een deel van zijn gegevens aan bij PDOK.

ICES

International Council for the Exploration of the Sea (ICES) is een mondiale organisatie die onderzoek doet en advies geeft om een duurzaam gebruik van de zee te ondersteunen. Een belangrijke taak is het ICES advies over quota voor de visserij. De benodigde basisdata voor deze adviezen worden ingewonnen via allerlei visserijsurveys en registraties van visserij-activiteiten. ICES coördineert deze surveys en registraties en bundelt de verzamelde data in dataportals. Deze data zijn vaak openbaar en via internet beschikbaar. Een klein deel van de data die ICES presenteert is afkomstig van Rijkswaterstaat (plastic en visziektes). Klik hier voor de handleiding van de ICES-website https://www.informatiehuismarien.nl/producten/handleiding-ices/

Emodnet

Het European Marine Observation and Data Network (EMODnet) is een netwerk van organisaties betrokken bij het Europese zeebeleid. Deze organisaties werken samen om data te verzamelen, te beheren en te ontsluiten. Rijkswaterstaat is één van de partners.

EMODnet ontsluit Europese mariene data voor een zevental disciplnes:

  • Bathymetry
  • Geologie
  • Habitats
  • Chemie
  • Biologie
  • Fysica
  • Menselijk gebruik

Seadatanet

Seadatanet is een data infrastructuur voor het beheer van diverse datasets van zeeën en oceanen. Verschillende data-organisaties delen hierop hun data.

Professional data centres, active in data collection, constitute a Pan-European network providing on-line integrated databases of standardized quality.

The on-line access to in-situ data, meta-data and products is provided through a unique portal interconnecting the interoperable node platforms constituted by the SeaDataNet data centres. @@@ WAT IS DE ROL VAN RWS IN SEADATANET? @@@