Rapportage KRM en OSPAR

De doelstellingen voor de ecologische en chemische kwaliteit van de Noordzee wordt grotendeels voorgeschreven door de Kaderrichtlijn Mariene Strategie van de EU en door het OSPAR-verdrag. MWTL-gegevens worden gebruikt voor de Nederlandse rapportage.

KRM

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht elke Europese lidstaat tot het vaststellen van een mariene strategie. Er wordt in 3 delen gerapporteerd aan de Europese Commissie: de initiële beoordeling (Deel I), het monitoringplan (Deel II) en het programma van maatregelen (Deel III). Elk deel wordt elke 6 jaar geactualiseerd.

De KRM beschrijft de goede milieutoestand aan de hand van 11 elementen, de descriptoren: Biodiversiteit, Exoten, Commerciële visbestanden, Voedselweb, Eutrofiëring, Bodemintegriteit, Hydrografische eigenschappen, Gevaarlijke stoffen, Gevaarlijke stoffen in vis, Zwerfvuil, Energietoevoer, onder meer onderwatergeluid. Voor de beoordeling van deze descriptoren (in Deel I) wordt voor een belangrijk deel gebruikgemaakt van MWTL-gegevens.

In de periode 2018-2021 vond een actualisatie plaats van de Mariene Strategie. Dat betekent dat eerst de (initiële) beoordeling van het mariene milieu, de goede milieutoestand en de milieudoelen worden geactualiseerd. Deze is inmiddels vastgesteld.

Voor de rapportage voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (verantwoordelijkheid IenW) aan de EC wordt voor een belangrijk deel aangesloten op:

KRM en OSPAR

In KRM- en OSPAR-verband wordt zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Inhoudelijk sluit KRM al grotendeels aan op OSPAR, maar ook andersom. Een belangrijk verschil blijft wel dat de begrenzing van het KRM-gebied zich in Nederland beperkt tot het NCP, terwijl OSPAR ook de Waddenzee en Zeeuwse Delta meebegrenst.

OSPAR

Eind juni 2017 is de Intermediate Assessment 2017 beschikbaar gekomen (die dus een belangrijke basis vormt voor de KRM rapportage van 2018).

In de Intermediate Assessment 2017 wordt de toestand van de noordoost-Atlantische Oceaan beschreven aan de hand van een groot aantal indicatoren op gebied van de waterkwaliteit, het leven in de zee, de toestand van de zeebodem en de hoeveelheid zwerfvuil en onderwatergeluid. Deze rapportage wordt onder meer gebruikt om in regionaal zeeverband te rapporteren naar de EU over de goede milieutoestand van de zee, waaronder de Noordzee.

In 2023 zal OSPAR een Quality Status Report publiceren, het vervolg op de IA2017 waarin ook de effectiviteit van maatregelen zal worden beoordeeld.

Het OSPAR Data and Information System (ODIMS) is een online tool waarin alle data en informatie vergaard met het Joint Assessment and Monitoring Programme (over alle werkvelden) toegankelijk zijn.